Kinderboerderij, warmtenet en nieuwe woningen in de Juniusbuurt: dit werd er besproken in de commissievergadering

Fotograaf: Foto: Flickr/Gerard Stolk

Donderdag 15 april vond er een commissievergadering plaats van de commissie Ruimte en Verkeer. Eerder schreven we al over de ondernemers die zich zorgen maken over een nieuwe studentenflat. Daarnaast werd ook gesproken over kinderboerderijen, een nieuw warmtenet dat door Delft gaat lopen en mogelijk nieuwe woningen in de Juniusbuurt.

Wethouder Karin Schrederhof (PvdA) van Wonen, Wmo en sport verzekerde de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, CDA en SP dat er voor het einde van dit jaar wordt gekeken hoe de gemeente de Stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof kan helpen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Donkere wolk

De vier fracties wezen op het belang van de kinderboerderij in de wijk en in de stad, en ze prezen de inspanningen van de stichting om er vijf jaar na verzelfstandiging alles aan te doen om het hoofd financieel boven water te houden. Maar uit een rapport werd ook duidelijk dat de stichting in de toekomst het niet zonder steun van de gemeente aan kan.

Daarom kwam de ChristenUnie met de suggestie voor de kinderboerderij om de coördinatie van vrijwilligers als subsidiegrond op te nemen in de subsidiebeschikking. Hierdoor zou volgens de ChristenUnie de kinderboerderij met een relatief kleine subsidie overeind gehouden kunnen worden.

Delftse student wil ijs maken op de maan >

GroenLinks benadrukte dat de kinderboerderijen een essentiële voorziening zijn in de stad. Het CDA drong er bij het college op aan welwillend te kijken naar een subsidieaanvraag van de kinderboerderij en om verder in gesprek te gaan. De SP wees op de scholenschuif die volgens de fractie als een donkere wolk boven de kinderboerderij in Tanthof hangt.

Ontmoetingsplek

Later dit jaar, wanneer de uitkomst van de haalbaarheidsstudie rond de scholenschuif bekend is, moet er worden gekeken wat er op de langere termijn met de kinderboerderij in Tanthof gaat gebeuren. D66 pleitte eveneens voor behoud, maar volgens die fractie moet er ook gekeken worden naar een andere invulling van de kinderboerderij zoals een ontmoetingsplek voor ouderen of een zorgboerderij.

Wethouder Schrederhof beloofde de commissie dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de kinderboerderij en dat de raad in het najaar wordt geïnformeerd over de afronding van het proces van verzelfstandiging.

Gemeente Delft biedt hulp voor ondernemers met financiële problemen >

Naast de studentenwoningen de kinderboerderij besprak de commissie ook WarmtelingQ, een nieuw warmtenet dat door Delft gaat lopen. Een inspreker namens bewoners uit Tanthof liet weten geen heil te zien in de aanleg van een warmteleiding die via de A4, dwars door Delft, naar Rijswijk loopt. De bewoonster zette onder meer vraagtekens bij de duurzaamheid van het project, de impact op de natuur en de kosten voor bewoners.

Steunen

Het college informeerde de raad via een brief over de voortgang van het WarmtelinQ-project om dat de aanvraagprocedure voor vergunningen op 29 april afloopt. Tot die datum kunnen gemeenten zienswijzen indienen, maar het Delftse college van burgemeester en wethouders is dat niet van plan.

Wethouder Duurzaamheid, Werk en inkomen en Financiën, Stephan Brandligt (GroenLinks), wees de commissie er onder meer op dat de gemeente weinig meer heeft in te brengen. Hij stelt dat het leidingtracé vaststaat en ook de locatie van een warmtepompstation in Tanthof west.

Daarnaast benadrukt Brandligt dat er nog een tal van zaken zijn waarover overleg moet worden gevoerd die niet per se in een zienswijze hoeven worden opgenomen. Maar het CDA wil wel een zienswijze voorbereiden. Ook andere fracties, waaronder D66, STIP, ChristenUnie, VVD en de PvdA spraken hun voornemen uit om deze eventuele zienswijze te steunen.

Ontwikkelingen

Om de zienswijze op tijd in de procedure te krijgen gaat de raad voor 29 april een concept-zienswijze opstellen. Dat concept zal in de raadsvergadering op dinsdag 11 mei worden vastgesteld. Als laatste onderwerp kwamen nog de ontwikkelingen in de Reinier de Graaf- en Juniusbuurt aan de orde tijdens de commissievergadering.

Brand in universiteitsbibliotheek TU Delft >

Het Reinier de Graaf Gasthuis en revalidatiecentrum Basalt en de daaraan gekoppelde Maurice Maeterlinckschool zijn na twee jaar onderzoek tot de conclusie gekomen dat nieuwbouw voor de revalidatie en de school op kavel west niet haalbaar is. Er wordt nu onderzocht of de nieuwbouw gerealiseerd kan worden in de Juniusbuurt.

De fracties reageerden positief op het voornemen en het plan om voor de Juniusbuurt een stedenbouwkundig masterplan op te stellen.