Privacystatement stichting Omroep Delft

Dit privacy statement van Stichting Omroep Delft is van toepassing op de gebruikers van onze online en interactieve diensten. Omroep Delft gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Daarbij houdt Omroep Delft zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Omroep Delft vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van onze diensten, verwerken wij (tijdelijk) gegevens van gebruikers. Een voorbeeld van gegevens die wij verzamelen zijn bezoekersaantallen of het klikgedrag op de website. Op deze manier kan Omroep Delft haar dienstverlening continu verbeteren en de website zo optimaal mogelijk aanpassen op de voorkeuren van u als gebruiker. Hiervoor maken wij gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden.

Heeft u bezwaren tegen het feit dat Omroep Delft gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens
Omroep Delft verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, verwerkt. Omroep Delft deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is een van drie onderstaande situaties:

- Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.

- Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van Omroep Delft, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor Omroep Delft uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten om de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.

-In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van Omroep Delft uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto's. Omroep Delft hanteert vier categorieën van persoonsgegevens, te weten:
Contactgegevens (naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
Inbelgegevens (telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
Ontvangen media (foto's, filmpjes, opnamen en berichten);
Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen of donaties)

Uw rechten
Onder de AVG zijn uw rechten aanzienlijk toegenomen. Daar staan wij volledig achter, omdat wij graag zo transparant mogelijk werken. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan helpen wij u hierbij. Het verzoek kunt u mailen naar secretaris@omroepdelft.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van Omroep Delft en zullen eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

1. Recht op inzage (Artikel 15 AVG). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die Omroep Delft van u verwerkt. Daarmee kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek waar wij de gegevens vandaan hebben. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 AVG). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. Omroep Delft probeert er ten alle tijden te zorgen voor correcte persoonsgegevens. Mocht Omroep Delft de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Omroep Delft dit aan hen doorgeven.

3. Recht op vergetelheid (Artikel 17 AVG). U heeft het recht ons te verzoeken om uw gegevens te wissen. Dit recht geldt echter niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:

- Omroep Delft heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
- U wil uw uitdrukkelijke toestemming intrekken die u eerder aan Omroep Delft heeft verleend.
- U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omroep Delft. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar wat inhoudt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie.
- De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Omroep Delft geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
- De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze 'bepaalde' tijd is Omroep Delft verplicht uw gegevens te wissen.
- U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website of sociale media van Omroep Delft. 

4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit recht geldt echter niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
- De gegevens zijn mogelijk onjuist.
- De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Omroep Delft geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
- Omroep Delft heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
- U maakt bezwaar.

5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om Omroep Delft te verzoeken een 'menselijke blik' te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan.

6. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 AVG). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kunt u aan Omroep Delft vragen om de gegevens direct te delen met de andere organisatie.

7. Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Omroep elft. U kunt van dit recht gebruik maken indien Omroep Delft dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. Omroep Delft stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking.


Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via deze link.

Omroep Delft behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele updates. Als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bestand, kunt u deze mailen naar: voorzitter@omroepdelft.nl.

Dit statement is in december 2020 voor het laatst geüpdatet.