Reglement PBO

Reglement programmabeleid bepalende orgaan

Artikel 1 Taak PBO

1. Het PBO bepaalt het media-aanbodbeleid van Stichting Omroep Delft (SOD).

2. Het PBO controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod is uitgevoerd. Het PBO rapporteert zijn bevindingen hierover ten minste twee maal per jaar aan het bestuur van de SOD.

3. Het PBO kan het bestuur van de SOD adviseren over alle aangelegenheden die direct of indirect verband houden met het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid.

Artikel 2 Samenstelling PBO

1. Het PBO is representatief voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd en geslacht.

2. Het PBO bestaat uit ten minste vijf en bij voorkeur acht leden die ieder één van de in het eerste lid genoemde stromingen vertegenwoordigen dan wel zijn afgevaardigd door een organisaties/instellingen die actief is binnen een van die stromingen.

3. Het PBO kan, naast de in het tweede lid genoemde representatieve leden, bestaan uit leden op persoonlijke titel. De representatieve leden vormen te allen tijde een meerderheid ten opzichte van de leden op persoonlijke titel.

4. Tot lid van het PBO kan uitsluitend worden benoemd een persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en die woonachtig is in het verzorgingsgebied van SOD.

5. Met het lidmaatschap van het PBO zijn onverenigbaar:

- het lidmaatschap van de raad van de betrokken gemeente;

- de functie van burgemeester of wethouder van de betrokken gemeente;

- het lidmaatschap van een van de commissies als bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet;

- de functie van behandelend ambtenaar bij het adviesverzoek van het Commissariaat;

- betrokkenheid, in welke functie dan ook, al dan niet tegen betaling, bij een commerciële media-instelling;

- betrokkenheid, in welke functie dan ook, al dan niet tegen betaling, bij een productiebedrijf waaraan de lokale omroep de verzorging van (een deel van) haar media-aanbod heeft uitbesteed.

6. Het PBO wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

7. Een lid van het PBO stemt ermee in dat het bestuur van de SOD zijn/haar naam en contactgegevens, alsmede de gegevens van de stroming en/of organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, bekend maakt aan de inwoners van Delft.

Artikel 3 Benoeming leden PBO

1. De leden van het PBO worden voorgedragen en (her)benoemd op de wijze als in de statuten van de SOD voorzien.

2. Een vacature dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden te zijn vervuld.

3. De leden van het PBO worden voor maximaal een periode van vijf jaar benoemd met de mogelijkheid van één herbenoeming voor dezelfde periode.

Artikel 4 Defungeren leden PBO

Een lid van het PBO defungeert door:

a. zijn of haar overlijden;

b. zijn of haar aftreden;

c. het bekleden van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het pbo;

d. ontslag.

Artikel 5 Ontslag leden PBO

1. Leden van het PBO worden benoemd en ontslagen op de wijze als in de statuten van de SOD voorzien;

2. De gronden van ontslag kunnen zijn:

- taakverwaarlozing;

- structurele onverenigbaarheid van inzichten;

- onverenigbaarheid van belangen;

- in het geding zijn of dreigen te komen van zijn/haar integriteit.

Artikel 6 Besluitvorming PBO

1. Het PBO vergadert ten minste driemaal per jaar, waarvan in ieder geval éénmaal ten behoeve van de vaststelling van het media-aanbodbeleid en éénmaal ten behoeve van de controle dat het media-aanbodbeleid is uitgevoerd; voorts zo dikwijls als een lid van het PBO dit nodig acht of het bestuur van de lokale omroep daarom verzoekt.

2. Het voorzitter van het PBO verzorgt de oproeping van de vergaderingen van het PBO.

3. De termijn van oproeping, kennisgeving en toezending van de vergaderstukken bedraagt ten minste vier weken. Hiervan kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden.

4. De vergaderingen van het PBO kunnen worden bijgewoond door leden van het bestuur en/of door leden van de (hoofd)redactie. De leden van het bestuur en van de (hoofd)redactie hebben geen stemrecht in de PBO-vergadering.

5. De secretaris van het PBO dan wel een door het PBO aangewezen persoon draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering waarin het media-aanbodbeleid wordt vastgesteld en van de vergadering ten behoeve van de controle of het mediabeleid is uitgevoerd.

6. Het PBO beraadslaagt en besluit omtrent de vaststelling van het media-aanbodbeleid, uitsluitend indien ten minst de helft plus één van zijn leden aanwezig is.

7. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 7 Het media-aanbodbeleid

De vaststelling van het media-aanbodbeleid door het PBO heeft in ieder geval betrekking op het zogeheten “lokaal toereikend media-aanbod” (LTMA) en wel voor zover het betreft de inhoud en de verspreiding van het productaanbod. Het beleid wordt vastgelegd in een document waarin tevens is opgenomen welke programma’s en/of programmatypen SOD zelf verzorgt en welke programma’s en/of programmatypen in zijn opdracht door derden worden verzorgd.

Artikel 8 Vorm en geldigheidsduur vastgestelde media-aanbodbeleid

1. Het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid is vastgelegd in een schriftelijk document en wordt binnen vier weken na vaststelling overhandigd aan het bestuur.

2. Het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid geldt voor één jaar.

3. Het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid kan door het PBO tussentijds worden gewijzigd.

Aldus vastgesteld te Delft, september 2023