Redactiestatuut

Redactiestatuut Stichting Omroep Delft

Artikel 1
Stichting Omroep Delft, verder te noemen SOD stelt zich als lokale publieke media-instelling volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die leven in het verzorgingsgebied waarop SOD zich richt en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.

Artikel 2
De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het omroepprogramma/media-aanbod van de lokale omroep zijn neergelegd in de Mediawet, in de statuten van die instelling, in het door het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) vastgestelde programmabeleid en in de door de SOD vastgestelde regelingen. De (hoofd)redacteur en de programmastaf (redacteuren en programmamakers) zijn aan deze uitgangspunten gebonden. De desbetreffende stukken worden geacht bij hen bekend te zijn.

Artikel 3
Dit redactiestatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te bieden voor het onafhankelijk uitoefenen van de uit het redactiestatuut voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding door of van wie dan ook anders dan op de wijze als in dit redactiestatuut is voorzien.

Deze onafhankelijke taakuitoefening houdt in dat de programmamedewerkers bij de samenstelling van het omroepprogramma/media-aanbod:
- zonder vooroordelen te werk gaan en streven naar een zo nauwgezet mogelijke weergave van de werkelijkheid;
- de informatievoorziening en de uitwisseling van verschillende meningen voorop stellen;
- zorgvuldige verificatie betrachten van hetgeen zij voornemens zijn te publiceren;
- een zo herkenbaar mogelijk onderscheid maken tussen feiten, analyses en meningen;
- betrokkenen de gelegenheid geven tot hoor en wederhoor in die zin dat zij een eerlijke kans krijgen, in tijd en in informatie, om te reageren;
- zich niet dienstbaar maken aan winst van derden, sluikreclame weren en zich terughoudend opstellen tegenover sponsoractiviteiten;
- geen (neven)activiteiten verrichten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig zijn.

Artikel 4
Het bestuur van de SOD is verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van het door de SOD verzorgde omroepprogramma/media-aanbod. De samenstelling van het omroepprogramma/media aanbod is opgedragen aan de hoofdredacteur met inachtneming van het door het pbo vastgestelde programmabeleid. Het bestuur van de SOD oefent achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de naleving van de statuten, de naleving van het door het pbo vastgestelde programmabeleid en de naleving van de uit de statuten en het programmabeleid voortvloeiende regelingen.

Artikel 5
De programmamedewerker is de medewerker van de SOD die is belast met werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het omroepprogramma/media-aanbod, voor zover deze een arbeidscontract of vrijwilligers- cq medewerker-overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 6
De hoofdredacteur is degene aan wie - al dan niet op grond van het bepaalde in de statuten - de samenstelling van het omroepprogramma/media-aanbod van de SOD is opgedragen.
Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredacteur wordt, met inachtneming van hetgeen hierover is opgenomen in de statuten, door het bestuur een sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld.

In de sollicitatie- en selectiecommissie hebben zitting: - twee leden van het pbo; - twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid; - een lid, aangewezen door de redactieraad. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en legt deze, vergezeld van een verslag van haar werkzaamheden, voor aan het bestuur.

Artikel 7
De redactieraad is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de hoofdredacteur in te dienen bij het bestuur. Een dergelijke voorstel vereist de instemming van twee-derde van de leden van de redactieraad.

Artikel 8
De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de samenstelling van het omroepprogramma/media-aanbod van de SOD waaronder begrepen:
- hij/zij is met betrekking tot het omroepprogramma/media-aanbod verantwoordelijk voor de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen;
- hij/zij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het
omroepprogramma/media-aanbod;
- hij/zij heeft de dagelijkse leiding over de programmastaf;
- hij/zij bepaalt de inzet van menskracht en budget en bindt hieraan eventueel nadere instructies.

Artikel 9
De hoofdredacteur woont de vergaderingen van het bestuur bij. Hij/zij heeft bij die gelegenheid een adviserende stem.

Artikel 10
De gezamenlijke programmamedewerkers vormen de programmastaf. De programmastaf kiest periodiek uit zijn midden een afvaardiging voor de redactieraad, zodanig dat deze een afspiegeling vormt van de diverse bij de samenstelling van het omroepprogramma/media aanbod betrokken geledingen van de programmastaf.

De programmastaf vergadert tenminste éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer de hoofdredacteur dit wenselijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de programmastaf daartoe de hoofdredacteur verzoekt.
De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur, die tevens de vergadering voorzit en zorgdraagt voor de verslaglegging.

Artikel 11
De redactieraad is door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging die bestaat uit minimaal drie personen en in ieder geval zijn daar in opgenomen de door SOD betaalde medewerkers. De redactieraad ondersteunt de hoofdredacteur bij de vormgeving van de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid.

De redactieraad beziet in het kader daarvan onder meer:
- de coördinatie van het omroepprogramma/media-aanbod;
- de bewaking van de interne en externe communicatie;
- de technische kwaliteit van het omroepprogramma/media-aanbod.

De redactieraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris; de secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van de redactieraad in de vorm van ten minste een besluitenlijst. De hoofdredacteur kan de vergaderingen van de redactieraad bijwonen; de hoofdredacteur heeft in die vergadering geen stemrecht. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen binnen de SOD aan zijn vergaderingen deel te laten nemen. Zij hebben een adviserende stem.

Artikel 12
Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing neemt/nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord. Zaken van wezenlijk belang zijn in ieder geval:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma/media-aanbod;
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema van het omroepprogramma/media-aanbod;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derden voor zover deze een ander dan incidenteel karakter hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het bepaalde daaromtrent in de statuten en in het redactiestatuut;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het redactiestatuut, met inachtneming van het daaromtrent in het redactiestatuut bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers van de SOD, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf.


Tijdig - voordat het bestuur van de lokale omroep de begroting vaststelt - legt het bestuur deze voor aan de redactieraad en wel in ieder geval voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Artikel 13
Wanneer een programmamedewerker ernstige (gewetens)bezwaren heeft tegen een aan hem/haar verstrekte opdracht met betrekking tot een omroepprogramma en hij/zij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, dan kan hij/zij zich wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een omroepprogramma, dan kan de betrokken programmamedewerker verzoeken om het omroepprogramma niet uit te zenden. Indien de hoofdredacteur niettemin besluit tot uitzending, dan zal het omroepprogramma niet van de naam van de betrokken programmamedewerker worden voorzien.

Als de betrokken programmamedewerker het niet met deze beslissing eens is, dan kan
hij/zij zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak.
Indien de hoofdredacteur een uitspraak van de redactieraad, zoals hierboven in het eerste en het tweede lid bedoeld, niet aanvaardt, dan maakt hij zijn/haar standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad. Indien het bestuur van de SOD ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of over een uitgezonden omroepprogramma, dan dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de
programmastaf ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen ten aanzien van de hoofdredacteur treffen zoals in de statuten voorzien.

Artikel 14
Geschillen omtrent dit redactiestatuut of het redactioneel beleid worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden: een lid aan te wijzen door de redactieraad, een lid aan te wijzen door het bestuur en een lid aan te wijzen door redactieraad en bestuur gezamenlijk. De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Artikel 15
Met inachtneming van het bepaalde daarom trent in de Mediawet kan het bestuur het redactiestatuut wijzigen met instemming de meerderheid van de redactieraad