Komende jaren weer hogere woonlasten voor Delftenaren

Er moeten opnieuw scherpe keuzes worden gemaakt door de gemeente Delft. De woonlasten voor Delftenaren zullen de komende jaren weer omhoog gaan en bepaalde investeringen zoals in het Museum Prinsenhof worden substantieel beperkt. Delft heeft namelijk nog steeds niet genoeg geld voor alle uitgaven die in de komende jaren hard nodig zijn om het voorzieningenniveau in de stad op orde te brengen en op een acceptabel peil te houden. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in de nieuwe financiële kadernota voor 2022.

Dat de financiële situatie van Delft de laatste jaren zo is verslechterd, heeft voor een deel te maken met dat Delft -net als veel andere gemeenten- te weinig geld krijgt van het Rijk voor de taken die de gemeente moet uitvoeren. Ondertussen blijven de kosten voor onder andere (jeugd)zorg en welzijn groeien.

Lees ook: In Delft momenteel slechts één huis te koop dat eenpersoonshuishouden met modaal inkomen kan betalen >

Stadskantoor deels verhuren en woonlasten omhoog

Delft moet pijnlijke maatregelen nemen om financiële tekorten te voorkomen, schrijft de gemeente naar aanleiding van de Kadernota. Eén van die maatregelen is dat de gemeente de voorgenomen investering in het Prinsenhof zal moeten beperken tot enkel de noodzakelijke kosten voor restauratie en renovatie. Verder stelt het college voor om in de komende jaren diverse incidentele budgetten te stoppen, bijvoorbeeld voor de onderwijsagenda en cultuurparticipatie. Of om, in het geval van de VAK, deze budgetten om te zetten naar minimaal niveau. Mogelijk kan de gemeente ook besparen op de kosten van het stadskantoor door een deel ervan te verhuren.

Ook zullen er meer inkomsten worden gegenereerd door de woonlasten te verhogen. De onroerendezaakbelasting zal vanaf 2023 tijdelijk omhoog gaan. De gemeente schrijft deze verhoging terug te draaien wanneer het Rijk extra middelen ter beschikking stelt.

Begroting 2022

Voor het echt versterken van de begroting is het dus noodzakelijk dat het Rijk structureel extra geld geeft voor de uitvoering van taken. Als het Rijk dit blijft nalaten, moet Delft op termijn verder snijden en zouden de voorzieningen en dienstverlening in Delft nog verder onder druk komen te staan.

In juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota met financiële voorstellen. Als de raad ermee akkoord gaat, is dat de basis voor de begroting die de gemeente gaat opstellen voor 2022 en verder.

Eerdere bezuinigingen

In maart van dit jaar heeft Delft al een financieel herstelplan moeten maken, met onder meer bezuinigingen in de cultuursector. Dit was nodig omdat de begroting voor 2021 niet in balans was. Met de bezuinigingen kan Delft de begroting voor dit jaar weer sluiten. Het tijdelijke extra toezicht door de provincie is nu weer gestopt.

Lees ook: Dreigende bezuinigingen leiden tot ‘Groeten uit Delft’ >