Voorzitter TU Delft studentenraad pleit voor afschaffen van het Bindend Studieadvies

Het Bindend Studieadvies (BSA) bepaalt jaarlijks of studenten hun studie kunnen voortzetten of moeten afbreken. Vorig jaar werd het BSA uitgesteld voor leerlingen die door de coronacrisis niet het benodigde aantal studiepunten hadden behaald. Het hoger beroeps onderwijs (hbo) heeft inmiddels besloten ook voor dit jaar het BSA af te schaffen, maar universiteiten hebben deze stap nog niet genomen. Volgens voorzitter TU Delft studentenraad Job Vlak, zou ook voor universiteiten dit jaar het BSA van de kaart moeten.

Vorig jaar werd er nog besloten om studenten uitstel te geven omtrent het BSA, maar dit jaar staat zo’n regeling alleen nog klaar voor het hbo. Job Vlak, Voorzitter Centrale Studentenraad TU Delft, stelt echter dat ‘’de tijd dringt’’ en er ook voor universiteiten een BSA-versoepeling moet komen.

Ingrijpende beslissing

Volgens Vlak hebben studenten ook dit jaar te maken met lagere onderwijskwaliteit en moeilijkere omstandigheden, zo stelt hij in een opiniestuk bij ScienceGuide. ‘’Daar moeten universiteiten rekening mee houden in hun bsa-aanpak.’’ De voorzitter van de studentenraad vindt het BSA een ingrijpende beslissing: ‘’Als je je BSA niet haalt, mag je vier jaar lang niet dezelfde studie volgen aan dezelfde universiteit.’’

Ook in de Tweede Kamer leeft het debat omtrent het BSA. Onlangs nam GroenLinks een motie aan om het Bindend Studieadvies af te schaffen. Volgens verschillende politici legt het namelijk een te grote druk op studente. Maar de universiteitsbesturen stellen dat de voordelen van het BSA ruimschoots opwegen tegen de nadelen, stelt Vlak.

Opgelet: Delftse woningeigenaren en huurders gaan meer woonlasten betalen in 2021 >

‘’Opvallend is dat de bijzondere onderwijssituatie in de coronacrisis onvoldoende wordt meegenomen in de discussie over het BSA. Om de huidige eerstejaars studenten niet in de kou te laten staan, moeten we juist nu het gesprek voeren met elkaar’’.

Verwacht

Volgens Vlak is het dan ook opmerkelijk dat -ondanks de coronapandemie voortuurt- studenten weer het oorspronkelijke aantal studiepunten (60) moeten behalen. Terwijl in het BSA in collegejaar 2019-2020 werd verlaagd naar 30 studiepunten. Vlak vindt het vooral opmerkelijk omdat hij stelt dat de kwaliteit van het grotendeels online onderwijs niet altijd word gewaarborgd.

Bovenop deze problematiek komt volgens de voorzitter van de studentenraad ook nog eens het feit dat het om een nieuwe lichting studenten gaat die nog helemaal geen ervaring hebben met studeren aan de universiteit.

Bewonderingswaardig

‘’Waar de tegemoetgekomen groep studenten van afgelopen collegejaar al een semester hadden kennisgemaakt met regulier onderwijs, zoals het fysiek volgen van colleges en het afleggen van schriftelijke tentamens, bestaat er bij de huidige eerstejaars nog onwennigheid met het studeren aan een universiteit in het algemeen en met de beperkingen van “corona–onderwijs” in het bijzonder. Toch wordt van hen hetzelfde verwacht als van eerstejaars in voorgaande jaren,’’ aldus Vlak.

Daarbij benadrukt Vlak wel het bewonderingswaardig te vinden hoe universiteiten het online onderwijs hebben opgepakt en het proberen te verbeteren. Maar: ‘’Het is echter de vraag of de eerstejaars studenten dit ook zo ervaren.’’

universiteitsgebouw TU Delft waar Job Vlak studentenraadsvoorzitter is

De studenten hebben volgens voorzitter van de studentenraad te maken met rumoerige studentenhuizen nu de Universiteiten, bibliotheken en faculteiten gesloten zijn. Daarnaast benoemt Vlak ook dat studenten slechter contact kunnen onderhouden met medestudenten waarmee normaal samen gestudeerd werd en de stof mee bediscussieerd.

Leenstelsel

Vlak stelt ook dat de prestatiedruk al voor de coronacrisis een prangend probleem was. Hij haalt een onderzoek aan waarin gesteld wordt dat 69 procent van de studenten vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. Wat Vlak overigens niet vermeldt is dat dit onderzoek ging om studenten die druk ervaren door het leenstelsel.

Delftse startup ‘Geronimo.AI’ zet enorme hoeveelheden informatie om in oplossingen >

Vlak gelooft dat de coronacrisis de problematiek die al onder studenten heerste alleen maar erger heeft gemaakt: ‘’Er mag verondersteld worden dat de toch al niet geringe mentale druk door het BSA eerder toeneemt dan stimuleert. Een ongewenste consequentie daarvan is dat studenten mogelijk vroegtijdig stoppen met studeren, omdat zij niet verwachten hun BSA te halen vanwege de onvoldoende kwaliteit van het onderwijs enerzijds en de onverminderd hoge eisen anderzijds,’’ aldus Vlak in ScienceGuide.

Volgens de Delftse studentenvoorzitter is dat zonde is om deze groep studenten te ‘verliezen’ doordat zij geen goed beeld hebben van hun studie en studeren in de algemene zin. Samen met studentgeledingen binnen de universiteiten doet Vlak daarom een oproep tot een gezamenlijk gesprek over de verlaging het BSA.

Ruimte

‘’In deze bijzondere omstandigheden moeten we ervoor zorgen dat studenten van optimale faciliteiten en kansen worden voorzien; zonder studentsucces bestaat er geen studiesucces. Het is daarbij essentieel dat studenten de ruimte krijgen om op de juiste manier te landen en voldoende gelegenheid krijgen te ontwikkelen; juist in coronatijd,’’ aldus Vlak.

DUWO bespaart met slimme thermostaat bij Roland Holstlaan in Delft enorm veel gas >

Vlaks oproep is inmiddels al veelal ondersteund, waaronder door verschillende studentenraden, studentenbelangenverenigingen en universiteitsraden. De volledige lijst met deelnemende partijen vind je hier.