Delftse raad eens in Algemene beschouwingen: meer aandacht nodig voor wonen en klimaat

Tijdens de algemene beschouwingen op de Delftse stadsbegroting voor de komende jaren waren nagenoeg alle raadsleden het wel met elkaar eens: de gemeente Delft moet meer aandacht hebben voor de wooncrisis, bijsturen op de aanpak van de klimaatcrisis en zich daarnaast eens goed achter de oren krabben over de manier waarop het geld wordt verdeeld in de stad. Wat de woningcrisis betreft, is het wat SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum duidelijk wat de gemeente te doen staat: ''We moeten 3000 goedkope huurwoningen bijbouwen.''

De SP wil zich hard maken voor een verandering in de woonvisie. Daarin wordt nu nog voorgenomen dat er juist veel middeldure en dure woningen worden bijgebouwd. ''Er moet nu echt worden gekozen voor de inwoners van Delft'', vertelt Lieke Van Rossum, fractievoorzitter bij de SP. ''De huizen die nu gebouwd worden zijn duur, doorstroming vindt dus niet plaats en de volkshuisvesting stagneert.''

Wat Van Rossum betreft moet er dan ook worden gekeken de manier waaróp er wordt gebouwd. Volgens haar moet er worden gekozen voor de inwoners, niet voor het economisch gewin dat mogelijk zit in het bouwen van dure woningen. ''Dat betekent dat we minimaal 3000 goedkope huurwoningen moeten bijbouwen de komende jaren'', sluit Van Rossum af. De starter in Delft heeft inmiddels geen plek meer om te wonen volgens haar.


Starter in de knel, hulp noodzakelijk
Wethouder Schrederhof onderschreef dat en wil de raad stimuleren om te praten over oplossingen. ''De starter zit op het moment enorm knel op de woningmarkt. Alleen bouwen op doorstroming is daarom niet genoeg. We zullen hen een plek moeten geven. Dat is niet simpel, maar wel noodzakelijk.''

De VVD was vooral kritisch op het financiële beleid van de gemeente, en pleit voor meer efficiëntie. ''Het blijkt dat onze ambities en de financiële middelen niet met elkaar meelopen, dat is een understatement'', opent VVD-fractievoorzitter Van Rijn zijn betoog. Hij hoopt dat de stad kijkt naar oplossingen die ook echt werken, zodat er niet nodeloos extra geld wordt uitgegeven waar het niet kan. ''We kunnen immers niet meer geld uitgeven dan we hebben.''

Ogen op het Rijk
Dat is een sentiment dat breed werd gedeeld in de raad. Het is moeilijk besturen in Delft. Toch werden de nodige oplossingen aangedragen. Zo werd de oude ambitie om de gemeentebelastingen te vergroenen weer van stal gehaald. De D66 én GroenLinks willen opnieuw kijken naar het vergroenen van de gemeentelijke belastingen door meer belasting te heffen bij veelverbruikers van water en afvalverwerking.

De ChristenUnie had hier wel kritiek op. Zij vreesden ervoor dat de bewoners die verduurzaming niet kunnen betalen, als gevolg daarvan meer belasting moeten betalen. D66 wilde daarom meer kijken naar de verantwoordelijkheid van woningcorporaties, zij moeten meer gestimuleerd worden om de sociale huurwoningen te verduurzamen.

Moties later besproken
Volgens Wethouder Brandligt zit er te weinig flexibiliteit in de wetgeving, nadat er opnieuw werd opgeroepen om te kijken naar het ‘vergroenen’ van de belastingen. ''Er is niets in de wet dat zo vast staat als belastingen. Dus willen we vergroenen, moeten we eerst de wet zien te veranderen. Dat geld ook voor bijvoorbeeld een mogelijkheid om woningbezitters met veel panden meer te belasten'', legt de wethouder uit. Wel is er hoop dat dit in de toekomst kan, zodat ook de problemen op de Delftse woningmarkt kunnen worden aangepakt.

Op 26 oktober gaan de raadsleden verder debatteren over de programmabegroting, dan wordt er gekeken naar de inhoud. Veel partijen hebben aangegeven te willen bijsturen, moties en amendementen zullen dan ook worden aangekondigd en besproken. Daarna wordt op 4 november de begroting definitief vastgesteld en is er meer duidelijk over het nieuwe beleid van de gemeente voor de komende vier jaar.