Plek voor tijdelijke huisvesting 260 leerlingen

In de laatste vergadering voor het zomerreces is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel Tijdelijke huisvesting nieuwkomersonderwijs. De raad stemde in met het voorstel om voor de 260 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) voldoende noodlokalen te huren voor de komende twee jaar op het voormalige terrein van het Delfland College aan de Juniusstraat.

De leerlingen kunnen dan op één plek in de stad les krijgen. De totale kosten bedragen ruim anderhalf miljoen euro.

Oppositie ontevreden over procedure

Voorafgaand aan dit besluit hield de raad een behoorlijk fel debat over de manier, waarop dit voorstel naar de raad was gekomen. Normaal gesproken worden voorstellen eerst in een commissievergadering besproken en hebben fracties voldoende tijd om hun standpunten goed voor te bereiden. Dit voorstel werd na de Kadernota die een week eerder werd vastgesteld, nagezonden om met spoed behandeld te worden. De raad werd eerder in een technische presentatie bijgepraat over het voorstel. Dat had volgens de oppositie beter en veel eerder gemoeten.

Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft zijn tegen

Wethouder Karing Schredehof zei in haar toelichting het belangrijk te vinden dat deze leerlingen goed onderwijs krijgen en dat ze daarom de raad pas had geïnformeerd na het vinden van een oplossing. Volgens de SP is de actieve informatieplicht van het college naar de raad niet beperkt tot het hebben van oplossingen. Ook andere partijen, waaronder VVD, STIP, PvdA, GroenLinks en Onafhankelijk Delft vonden dat de wethouder de raad veel eerder had moeten informeren. Op Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft na stemden alle andere partijen wel voor het voorstel.

Motie van afkeuring

De fracties van VVD, CDA, Hart voor Delft, Onafhankelijk Delft, SP en Volt dienden een motie van afkeuring in, waarmee ze de handelwijze van de wethouder wilden afkeuren. De motie werd door de coalitiemeerderheid van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en STIP verworpen. De raad stemde wel unaniem in met een amendement van Volt en CDA om uit het raadsbesluit de woorden onvermijdelijke kosten te schrappen. De voltallige raad deelde daarmee de opvatting van de indieners dat de term onvermijdelijk niet passend was, omdat het de raad aan informatie ontbrak om daarover een weloverwogen oordeel over te kunnen geven.

Lees ook : Volledige oppositie dient motie van afkeuring in tegen wethouder