Ook in Delfland onderzoek naar lozingen zeer zorgwekkende stoffen

Hoogheemraad Stijn van Boxmeer bevestigde onlangs in het radioprogramma 'Delft Centraal’, dat er ook in het waterschap Delfland een onderzoek komt naar de lozingen van zeer zorgwekkende stoffen op het riool.

Hoogheemraadschap van Delfland
Omroep Delft meldde onlangs dat een onderzoek in Noord-Holland over deze lozingen schokkende resultaten heeft opgeleverd: 80% van de bemonsterde bedrijven lozen zeer zorgwekkende stoffen via het riool. Dit gegeven leidde tot schriftelijke vragen van BBB, CU/SGP, VVD en CDA. Ook in Delfland staat nu een soortgelijk onderzoek gepland. Van Boxmeer: “We willen het protocol van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ook hier toepassen, maar moeten wel rekening houden met de verschillen in verstedelijking". 

 

Uitdagingen en aanpak 
Met Omroep Delft ging van Boxmeer in gesprek over de andere uitdagingen waar het hoogheemraadschap voor staat. Volgens Van Boxmeer zijn er twee belangrijke uitdagingen in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland: de glastuinbouw en riooloverstorten. "De glastuinbouw lekt gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest in de sloten," zegt Van Boxmeer. Deze stoffen, waaronder pesticiden en nutriënten zoals stikstof, verstoren de waterkwaliteit en het ecosysteem. Het terugdringen van deze emissies zou een aanzienlijke verbetering betekenen voor de waterkwaliteit. 

 

Daarnaast wordt gewerkt aan de aanleg van waternatuur om de ecologische balans te herstellen. "Het bevolken van ons gebied met planten en vissen is niet alleen een teken dat ons water schoon is, maar het maakt het water ook robuuster," legt Van Boxmeer uit. Een belangrijk project hierin is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, in samenwerking met gemeenten zoals Delft. Dit bevordert de migratie van vissen en helpt bij het herstel van het ecosysteem. 

 

Een ander punt van zorg zijn de riooloverstorten. Bij hevige regenval kan het riool overstroomd raken, waardoor vervuild water in het oppervlaktewater terechtkomt. "Ook werken we ernaartoe om in 2030 medicijnresten uit het water te verwijderen," aldus Van Boxmeer. PFAS, een hardnekkige vervuiler, blijft echter een probleem waarvoor nog geen oplossing is gevonden. 

 

Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt strenge eisen aan de waterkwaliteit, met boetes bij niet-naleving. Van Boxmeer is sceptisch of Delfland de deadline zal halen. "Het is onzeker of wij dat gaan halen," geeft hij toe. "Boetes zorgen er niet voor dat het water schoner wordt." In het coalitieakkoord 'Trendbreuk in Waterbeheer' is vastgelegd dat er veel meer gedaan moet worden om de doelen te bereiken, maar specifieke uitdagingen zoals PFAS blijven hardnekkig. 

 

Toekomstperspectief 
Op de vraag naar de toekomst is Van Boxmeer gematigd optimistisch. Hij ziet vooral uitdagingen in de chemische waterkwaliteit. "Ik maak mij zorgen over de chemische waterkwaliteit," zegt hij, met name over zware metalen, PFAS en gewasbeschermingsmiddelen in het glastuinbouwgebied. Daarentegen heeft hij vertrouwen in de biologische boeren in Midden-Delftland, die werken aan het sluiten van de stikstofkringloop. "De aanleg van de waternatuur hebben we zelf in de hand," voegt hij toe. 

 

Hoewel er dus nog veel werk aan de winkel is, vooral op het gebied van chemische vervuiling, ziet Van Boxmeer positieve ontwikkelingen in de biologische aanpak en de gezamenlijke inspanningen voor een robuust en gezond watersysteem. “De uitdagingen zijn groot, maar met de juiste inzet en samenwerking kan er veel bereikt worden". 
Stijn van Boxmeer | Foto: Hoogheemraadschap van Delfland