Schriftelijke vragen over lozingen zeer zorgwekkende stoffen  

Bij het Hoogheemraadschap van Delfland hebben de fracties van BBB, CDA, CU/SGP en VVD schriftelijke vragen gesteld over lozingen van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS). Aanleiding is een schokkende uitkomst van een onderzoek dat in Noord-Holland is gedaan. Delfland kent een dergelijk onderzoek nog niet.

 
Uit onderzoek van Hoogheemraadschap Noorderkwartier en omgevingsdiensten blijkt dat 80% van de bemonsterde bedrijven in Noord-Holland giftige stoffen als arseen, lood, zware metalen en PFAS lozen via het riool. Het gaat om een indirecte lozing. Een indirecte lozing is een lozing die niet direct op het oppervlaktewater uitkomt, maar wordt geloosd via een bedrijfsriolering of ander tussenliggend (zuiverings)werk van een derde. In Noord-Holland zijn 103 bedrijven in verschillende branches bezocht, 77 bedrijven lozen het afvalwater op de riolering. Bij ongeveer 60 van de 77 bedrijven werden stoffen aangetroffen die vanwege hun schadelijkheid vermeden moeten worden. 

 

Hoe zit dat hier?
In het rapport concluderen het Hoogheemraadschap Noorderkwartier en de omgevingsdiensten onder meer dat 'toezicht noodzakelijk lijkt om meer zicht en meer grip te krijgen op de indirecte lozingen'. Milieuvergunningen worden veelal voor onbepaalde tijd gegeven. Omgevingsdiensten moeten periodiek controleren of de regels uit de vergunning nog in lijn met de (Europees) beste beschikbare technieken. De vergunning is niet zaligmakend en het controleren heeft beperkingen. Bedrijven zouden zelf ook voorzorgsmaatregelen moeten nemen. ‘Dit wordt des te prangender als we niet meer op zee willen lozen in de toekomst en gezuiverd afvalwater nuttig willen toepassen of hergebruiken’. 

 

Het rapport roept vragen bij de genoemde fracties op over de aanpak van lozingen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij willen onder meer weten hoe het waterschap samen met de omgevingsdienst samenwerkt om het lozen van deze zeer zorgwekkende stoffen te voorkomen en hoe het college gaat samenwerken met betrokken partijen. Ook wordt er gevraagd naar de mogelijkheden voor het verbeteren van het kennisniveau bij bedrijven met betrekking tot ZZS  en welke acties er gepland zijn om indirecte lozingen van ZZS aan te pakken. 

 

Het college van het Hoogheemraadschap van Delfland beantwoordt deze vragen op 23 mei 2024.