Strijd tegen gifstoffen in slootwater wordt verscherpt

De strijd tegen vervuiling en giftigheid van water in sloten, vaarten en meren in en om Delft wordt verscherpt. En bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen in deze omgeving moet de mogelijkheid van goed waterbeheer doorslaggevend zijn.

Dat kondigt het Hoogheemraadschap van Delfland aan in de zojuist gepresenteerde begroting voor 2024. Het gebied rondom Delft, waaronder het Westland, Pijnacker-Nootdorp en de Haagse regio, kampt al meer dan zestig jaar met een teveel aan gif- en voedingsstoffen in het oppervlaktewater. Verantwoordelijk daarvoor is vooral de tuinbouw in het Westland, en in wat mindere mate ook de kassen aan de andere kant van Delft. Dat is elk jaar weer gebleken uit onderzoeksrapporten van het schap. ‘En nog is het niet goed’, stellen dijkgraaf en hoogheemraden (de ‘burgemeester en wethouders’ van het schap) nu vast. ‘Er is een trendbreuk nodig’. Daarvoor is meer geld nodig volgend jaar, en ook in de jaren daarna tot in elk geval 2027. Alle burgers en bedrijven in het beheersgebied van het hoogheemraadschap krijgen daarom te maken met hogere belastingtarieven. “Waterkwaliteit is het belangrijkste thema voor deze bestuursperiode”.

Tuinbouw baart zorgen
De dijkgraaf en hoogheemraden schrijven dat in het beheersgebied van Delfland de hier grootschalig aanwezige tuinbouw nog altijd ‘ernstige zorgen’ baart door ‘de frequentie en mate van overschrijding van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater’. “In de afgelopen tien jaar is de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar de normen die gesteld worden vanuit de KRW worden nog niet gehaald.” Gedoeld wordt daarmee op de Kaderrichtlijn Water, die in 2000 van kracht is geworden, met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Het hoogheemraadschap in de Delftse regio kan erop worden afgerekend als het slootwater nog langer onder die normen blijft.

Strengere normen
Een probleem hierbij is dat overheden nog altijd geen goed zicht hebben op wat de tuinbouw en andere bedrijven zoal lozen in rivieren en sloten, zoals onlangs bleek bij alarmberichten over de waterkwaliteit van de Maas. Specifiek over tuinbouwlozingen roept het dagelijks bestuur van Delfland nu op tot invoering van strengere normen voor het toelaten en gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen’, ( gifstoffen, vroeger genaamd: bestrijdingsmiddelen). Het hoogheemraadschap wil dat het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) deze normen gaat aanscherpen. “Het Ctgb is verantwoordelijk voor de toelating van deze middelen. Hiermee hebben ook zij een sleutel in handen om de hoeveelheid aangetroffen middelen te verlagen.” Het voltallig bestuur van het hoogheemraadschap, waarin ook politieke partijen zijn vertegenwoordigd, bespreekt de plannen voor de periode 2024-2027 op donderdag 30 november. Voor meer informatie zie hier.