Klimaatverandering tegengaan vereist meer inzet volgens Delftse TU hoogleraar

Deze week verscheen het zogenaamde Working Group III sixth assessment report. Hieraan werkten tweehonderd experts uit de hele wereld mee, onder wie Kornelis Blok, TU-hoogleraar energiesystemen aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Een van de belangrijkste conclusies van rapport is dat het behalen van het doel van het klimaatakkoord van Parijs achter de horizon dreigt te verdwijnen. Het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden vereist directe actie van de deelnemende landen. Ze moeten meer ambitie tonen. Bij de presentatie van het rapport in ons land drongen de klimaatexperts aan op een versnelling en versterking van beleidsmaatregelen. Het kan nog, maar het vereist een verregaande transformatie van de systemen die ten grondslag liggen aan onze economie, zoals energie, industrie, transport en landbouw. De komende jaren zijn daarbij doorslaggevend.

Snel handelen

Kornelis Blok, hoogleraar aan de TU Delft aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management is een van de auteurs van het rapport. Hij vindt dat er meer moet worden ingezet op zonne- en windenergie en energiebesparing. Bovendien moet de ontbossing stoppen en de uitstoot van methaan snel worden verminderd. .
Het onlangs gepubliceerde rapport is het derde deel van de zeven jaarlijkse rapportage van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Het gaat in op het tegengaan van verdere klimaatverandering en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Deel 1 kwam afgelopen augustus 2021 uit en ging over de natuurwetenschappelijke basis. Deel 2 over aanpassing aan de gevolgen werd een maand geleden gepubliceerd.

De regionale verschillen zijn groot
 
Vergeleken met eerdere decennia, was in het afgelopen decennium (2010-2019) sprake van de grootste absolute toename van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Ondanks een afname van de energie-intensiteit (de uitstoot per verdiende euro) en een koolstofarmere energieproductie (de uitstoot per geproduceerde energie-eenheid), zorgde de groei van industrie, transport, energieproductie, landbouw en de gebouwde omgeving voor een stijgende uitstoot.

Duidelijke conclusie

Het rapport komt tot een duidelijke conclusie. De huidige toezeggingen van landen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden zijn volstrekt onvoldoende. Zonder scherpe bijstelling van de huidige plannen zal de opwarming van de wereld volgens het IPCC in 2100 uitkomen op circa 3,2 graden.