Delftse begrotingsbehandeling: massagraf voor moties

Waar gaan we in Delft geld aan uitgeven? En ten koste van wat? Wat betekent dat voor de stad en voor de Delftenaren? In de gemeenteraadsvergadering werd donderdagavond de 'koek’ verdeeld. Middels moties en amendementen probeerden alle fracties bevlogen de begroting bij te sturen, maar veel plannen haalden het niet.
De gemeenteraad in vergadering

Donderdag was het D-day in de Delftse politiek. De Algemene Beschouwingen stonden op het programma. Daaraansluitend besprak de Raad de begroting. Dit was voor de lokale politici de gelegenheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden en wat zij met de stad willen bereiken. Deze mogelijkheid werd aangegrepen om een grote hoeveelheid moties en amendementen in te dienen. Veel van deze moties haalden het niet, omdat de coalitie grotendeels achter de plannen van het college stond.

Drie thema's staan centraal in de programmabegroting, zoals deze donderdag is vastgesteld. Deze zijn verbetering van de leefbaarheid in Delft-West, het ontwikkelen van een 'innovatiedistrict' bestaande uit de Schieoevers en de TU Campus, en verduurzaming. Ieder van deze opgaven kost veel geld.

Moties te over ten onder
Veel partijen vinden echter dat het geld beter uitgegeven kan worden aan andere zaken. Zij verdedigden daarom voorstellen voor andere plannen in de vergadering. Een fors deel van deze plannen werd weggestemd door de Raad. Zo kwam Hart voor Delft met een amendement dat bedoeld was om te zorgen dat de Onroerende Zaak Belasting niet zou stijgen. Dit plan zou hebben geleid tot een verminderde lastenverhoging voor alle huizenbezitters in Delft. Voor dit plan was niet genoeg steun. Hetzelfde geldt voor een initiatief van de VVD in samenwerking met het CDA en de SP. Deze partijen wilden de ambitie formuleren om te zorgen dat 30% van de woningvoorraad in 2030 bestaat uit betaalbare koopwoningen.

Van brug tot buurthuizen
Ook een voorstel om iedere Delftenaar voor 1 euro met het openbaar vervoer in de stad te laten reizen, kon niet op genoeg stemmen rekenen. Verder wilde de SP afzien van de bouw van de Gelatinebrug en daarmee 'De €8.000.000 aan incidentele dekkingsmiddelen voor de Gelatinebrug schrappen'. Dit en ander geld dat gereserveerd wordt voor die brug geeft de SP liever uit aan openbaar vervoer. Dit plan kon ook niet op genoeg steun rekenen om uitgevoerd te worden.

De SP was niet de enige die van de Gelatinebrug af wilde. Onafhankelijk Delft kwam met de poëtisch klinkende motie ‘Een brug te ver is een zwembad dichtbij’. Zoals deze titel suggereert, wil Onafhankelijk Delft het geld dat bespaard zou worden door geen Gelatinebrug te bouwen aanwenden om een zwembad te realiseren. Ook dit voorstel sneuvelde. Alhoewel de SP het graag wilde, gaat er ook geen extra geld naar stadsboerderijen, DOK, of buurthuizen.

Cultuur, kindertanden en kan u de kerk in?
De cultuursector zegt structurele verhoging van subsidies nodig te hebben om met de gevolgen van inflatie om te kunnen gaan. Volt en de ChristenUnie kwamen met een motie om in deze behoefte te voorzien, maar ook deze haalde het niet. Een voorstel om voor de organisatoren van evenementen structureel meer subsidie te regelen kreeg eveneens niet de benodigde steun. Daarnaast stemde een meerderheid tegen een voorstel van de SP om een ton uit het budget van de gemeentelijke communicatie te geven aan onafhankelijke journalistiek. De SP licht toe: ‘De communicatie afdeling van de gemeente Delft neemt veelal de functie van de journalistiek in Delft over met nieuwsberichten die zeer eenzijdig de mening van het college uitdragen. Dat werk moeten we overlaten aan echte, onafhankelijke, journalisten’. Desalniettemin heeft ook deze motie het niet gehaald. 

Een initiatief om de schooltandarts terug te brengen en zo de gezondheid van de Delftse kindertanden te verbeteren haalde het niet. En als u zonder te betalen de toren van de Nieuwe Kerk in wilt, dan moet u maar een Delftpas regelen van de bewindvoerders. Want ook voor een motie die opriep dit voor de bewoner van Delft gratis te maken was niet genoeg steun. Maar vrees niet, want de ChristenUnie zegt: ‘Op zondag kan je sowieso gratis de kerk in’.

Parkeren en plek voor zorg
De trend in de politiek is de afgelopen jaren om minder te investeren in verzorgingstehuizen en ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarentegen kwam Hart voor Delft met een motie om ‘invulling te geven aan de behoefte aan voorzieningen tussen thuis en verpleeghuis'. Hart voor Delft benadrukt het belang van verzorgingstehuizen, in het bijzonder om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan. Maar ook dit voorstel haalde het niet.

Naast zorg, zet Hart voor Delft ook in op parkeren. Deze partij ziet dat de gemeente behoorlijke winst maakt op het heffen van parkeertarieven. En inderdaad, wie in de begroting kijkt, ziet dat er 8.785.000 euro aan inkomsten uit parkeren wordt verwacht. Hart voor Delft zegt dat parkeertarieven niet bedoeld zijn om de gemeentekas te spekken en roept op de tarieven zodanig te verlagen dat ze niet meer dan kostendekkend zijn. En u raadt het al, dit voorstel kwam niet door de Raad.

Wat eigenlijk wel?
Met zoveel niet, rijst de vraag wat voor plannen toch zijn toegevoegd. Eén ding dat wel is bereikt is het geld vrijmaken voor vijf watertappunten. Ook gaat er betere bewegwijzering naar openbare toiletten komen. Verder gaat het college in gesprek met de stad om te onderzoeken wat voor vervolgstappen gezet moeten worden na het onderzoek naar het Delfts slavernijverleden.

Alhoewel er niet wordt ingezet op verhoogde subsidie voor culturele instellingen, wil het stadsbestuur wel denken over mogelijkheden. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijke samenwerkingen met buurgemeenten. Tenslotte is er goed nieuws voor mensen die een gehandicaptenparkeerplaats aan willen vragen. De tarieven hiervoor gaan door de helft. Het tarief voor het aanleggen van zo’n parkeerplaats in Delft was 642,50 euro, terwijl dat in Den Haag gratis was en in Leiden slechts 160 euro kost.


Met alle stemmen geteld is het gemeentegeld verdeeld. Voor de camera van Omroep Delft beantwoordt wethouder Martina Huijsmans vragen over de beleidskeuzes. Kijk hieronder naar de video.

Video door Willem de Bie