Delft ondertekent Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord

Deze week hebben 35 partijen uit de regio – waaronder de gemeente Delft - het Regionaal Integraal GezondheidsAkkoord (RIGA) ondertekend.

Alle ondertekenaars zijn er van overtuigd dat het van groot belang is dat de partijen die zich bezighouden met preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning goed samenwerken. Het RIGA gaat dit mogelijk maken.

In twintig jaar dubbel aantal 80-plussers

Namens de gemeente Delft heeft wethouder Joëlle Gooijer het akkoord ondertekend. Andere ondertekenaars zijn o.a. vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, VVT-aanbieders, GGZ-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, welzijnsorganisaties, patiëntenorganisatie en zorgverzekeraars.
Het aantal 80-plussers in onze regio zal de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal professionals in de zorg in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Wanneer de zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen, dan zou in 2060 één op de drie werkende Nederlanders in de zorg moeten werken. “Met RIGA kiezen we voor een meer realistische oplossing”, aldus wethouder Gooijer.

Vertrouwen in elkaar

De verschillende vormen van zorg en ondersteuning hangen met elkaar samen en vormen een keten. Wanneer bijvoorbeeld iemands bestaanszekerheid wegvalt, dan stapelen de zorgproblemen zich achter de voordeur vanzelf op. Is er geen plek in het verpleeghuis, dan raken mantelzorgers automatisch overbelast. Alleen in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen kunnen we hiervoor tot oplossingen komen. Het gezamenlijk ondertekenen van het akkoord is een enorme impuls om in de regio de zorg ook in de toekomst bereikbaar en toegankelijk te houden. Alle partijen spreken hiermee het vertrouwen in elkaar uit, stappen over hun eigen belang heen en gaan samen voor en met inwoners aan de slag.

De behoefte van de inwoner centraal

Een gezond en zinvol bestaan leiden is voor de meeste mensen de belangrijkste voorwaarde voor een hoge kwaliteit van leven. Samen met de inwoner zoeken de samenwerkende partijen naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en zinvolle leefomgeving voor de inwoners van de regio. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid wordt ervoor gezorgd dat minder mensen gebruik moeten maken van zorg en dat deze daardoor beschikbaar blijft wanneer deze nodig is.

Gezonde omgeving

Om de zorg en steun in de regio in de toekomst beschikbaar te houden, werken de ondertekenaars samen aan oplossingen. Oplossingen die buiten de gebaande paden liggen en waarbij de behoeften van de inwoners centraal staan. Door in te zetten op een leefomgeving die zich kenmerkt door kansengelijkheid en bestaanszekerheid en die gezonde keuzes stimuleert. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen gebruik hoeven te maken van zorg”, zegt Gooijer. “Daarmee kunnen we de zorg beschikbaar houden voor wie zorg nodig heeft.”

35 partijen ondertekenen het Regionaal Integraal GezondheidsAkkoord