Commissie Ruimte en Verkeer vergadert over verkeer en ruimtelijke ordening

De Delftse raadscommissie Ruimte en Verkeer gaat vergaderen. De commissievergadering vindt op 15 februari rond 19.30 uur plaats. Tijdens de bespreking gaat de commissie in op flink wat thema’s die te maken hebben met verkeer en ruimtelijke ordening.
Stadhuis, ter illustratie | Joram Niese

De onderwerpen in deze commissievergadering zijn:

Westvest 9
Dit betreft een pand van de gemeente dat in 2020 leeg kwam te staan. Sindsdien wordt Westvest 9 verhuurd middels leegstandsbeheer. Er moet volgens het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) een andere bestemming aan gegeven worden. In eerste instantie was het plan dat er seniorenwoningen in het pand zouden worden gebouwd. Dit bleek echter te duur uit te vallen. De commissie moet op zoek naar een nieuwe bestemming.

Sneeuw- en ijsbestrijding van voetpaden op bruggen
Dit gaat over een ingezonden brief van de Belangenvereniging Binnenstad Noord van 18 januari jl.. Daarin staat dat de uitvoering van een eerder aangenomen motie over het strooibeleid in Delft, voornamelijk gaat over fietspaden en autowegen. De belangenvereniging vindt dat er ook gekeken moet worden naar voetpaden. En dan voornamelijk naar de bruggen in de (binnen-)stad.

Bestemmingsplan Paradijspoort C&A locatie
Er ligt een bestemmingsplan klaar voor de locatie van C&A. De winkelketen vertrekt van de Paradijspoort. Volgens het huidige plan moeten er 50 woningen worden gerealiseerd boven op de pand aan de Paradijspoort 15. Inmiddels zijn er protesten van omwonenden over de hoogte van het toekomstige gebouw.

Om een goede invulling aan het huidige bestemmingsplan te geven, zijn er een aantal zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben onder andere betrekking op de volgende aspecten:

- bouwhoogte;

- privacy;

- bezonning;

- verstening en wateroverlast;

- stedenbouwkundig concept in relatie tot stedelijke structuur.

Vaststelling Beleidsregels Parkeernormen Delft 2023
“In de ‘Beleidsregels Parkeernormen Delft 2023’ zijn beleidsregels vastgelegd over hoe de gemeente omgaat met fiets- en autoparkeren bij bouwontwikkelingen. Aan de hand van parkeernormen uit deze Beleidsregels Parkeernormen wordt een parkeereis bepaald. Dit is het uiteindelijke aantal te realiseren of beschikbaar te stellen parkeerplaatsen door een initiatiefnemer.” Dat staat in het ingekomen stuk.

Vanwege doorontwikkeling in de stad moet er gekeken worden naar vernieuwing van de parkeernormen. Dit omdat de normen van vorig jaar mogelijk dit jaar zijn achterhaald.

Wijziging Parkeerverordening Delft 2020
De Parkeerverordening Delft 2020 is achterhaald en moet vernieuwd worden. Bijvoorbeeld omdat de kosten van de naheffingsaanslagen voor het niet (tijdig) betalen van parkeerbelasting niet meer dekkend zijn. Ook wil de gemeente kijken naar de gehandicaptenparkeervergunning en deze koppelen aan de resterende looptijd van de gehandicaptenparkeerkaart. De vergunning kan worden aangevraagd als de kaart buiten Delft is afgegeven. Dit geldt normaliter voor maximaal één jaar, terwijl de parkeerkaart vijf jaar geldig is. Het koppelen van de vergunning en de kaart is efficiënter.

Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2024
In het coalitieakkoord zijn een aantal plannen vastgesteld om Delft circulair te maken in 2050. Het coalitieakkoord loopt echter tot 2026. Er moet eens in de zoveel tijd gekeken worden naar de huidige stand van zaken rondom de circulaire economie in Delft. Tegelijk moet worden gekeken hoe deze na 2026 eruit komt te zien.

Informatiebrief bezoeken milieustraten van Avalex
In de brief staat: “Over het invoeren van een digitale strippenkaart per 1-1-2024 voor bezoekers aan de milieustraten is een besluit genomen in het opdrachtgeversoverleg (OGO) van Avalex. Dit overleg is bevoegd om besluiten te nemen over de inzamelmiddelen en -voorzieningen ten behoeve van het inzamelen van huishoudelijk afval door of vanwege de inzameldienst verstrekt. De tariefstelling is gemandateerd aan Avalex."

Het toepassen van een strippenkaart op de milieustraat is een systeem om de toegang tot de milieustraat te reguleren/maximaliseren.

Uitvoeringsbeleid VTH Omgevingswet 2024-2028
De Omgevingswet is op 1 januari dit jaar ingevoerd. Het Uitvoeringsbeleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) moet worden vastgesteld. Dit beleid geeft weer hoe de gemeente deze taken de komende jaren uit gaat voeren. De prioriteiten zijn onderverdeeld in kerntaken, risicogerichte taken en bovenwettelijke aandachtsgebieden.

De kerntaken zijn taken vanuit de Omgevingswet en hierin kennen we de volgende onderwerpen:

- Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

- Kwaliteit van de bouwwerken door middel van welstand

- Behoud van cultureel erfgoed door het beschermen van monumentale bouwwerken, archeologische vondsten, beschermd stadsgezicht en cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken

- Natuurbescherming

De risicogerichte taken zijn:

- Kwaliteit van bouwwerken door het waarborgen van de constructieve veiligheid en de brandveiligheid

- Waarborgen van de veiligheid door te controleren op de omgevingsveiligheid

De bovenwettelijke aandachtsgebieden zijn van belang voor Delft maar hier ontbreken in sommige gevallen nog de toetsingskaders die voor de uitvoering van de VTH-taken van belang is. De prioriteiten voor klimaat en natuur zijn:

- Tegengaan van klimaatverandering door het stimuleren van circulair bouwen, klimaatadaptief bouwen en door het inzetten op de energietransitie.

- Natuurbescherming door de toepassing van natuurinclusief bouwen.


Klik hier voor de volledige agenda van de commissievergadering.

Wilt u inspreken bij een commissievergadering? Dan kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Stuur dan een mail naar griffie@delft.nl.