Over Ons

Omroep Delft is de lokale publieke omroep van Delft. Ons belangrijkste doel is het dagelijks geven van objectieve lokale informatie en het creëren van sterke lokale journalistiek. We verslaan het nieuws en bieden amusement op onze website, sociale media, radiozender en binnenkort ook op de televisie.

Omroep Delft beschouwt het als haar taak om voornamelijk informatieve (radio)programma’s te maken voor de lokale gemeenschap. Daarbij worden zoveel mogelijk lokale instellingen en personen betrokken. De inwoners van Delft vormen een zeer belangrijke doelgroep voor de omroep. Naast programma’s met maatschappelijk relevante informatie, zorgen wij ook voor amusement door en voor de inwoners van de Prinsenstad.

Omroep Delft is ondergebracht in een stichting. Er is een programmaraad die namens de maatschappelijke geledingen een vinger aan de pols houdt. De programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers. Er werken op het moment ongeveer 50 vrijwilligers bij Omroep Delft op allerlei terreinen. 

 

Journalistieke ambitie:

Omroep Delft heeft als ambitie om zich vanaf 2024 verder te ontwikkelen naar een ‘Lokaal Toereikend Media Aanbod’ (LTMA). Dit betekent dat de omroep alle inwoners van Delft via alle kanalen een aanbod biedt met het belangrijkste lokale nieuws, maatschappelijk relevante informatie en ontspanning, met redactionele aandacht voor burgers, straten, buurten, wijken en buurten in het verzorgingsgebied (gericht op de dagelijkse woon- en leefomgeving van de burger).

De redactie van Omroep Delft verzorgt dagelijks het nieuws en de informatieve content op alle kanalen van de omroep. De nadruk ligt daarbij op nieuwsberichten via de website en app, en videoreportages over nieuwsonderwerpen.


Vanaf 2023 beschikken we over een hoofdredacteur die op dagbasis de redactionele koers bewaakt en zorgt dat we ons met name richten op urgent en relevant nieuws. Onze journalisten zijn dagelijks zichtbaar aanwezig in de stad. Dat draagt bij aan de relevantie van de omroep voor de samenleving.


In het nieuwsaanbod ligt de focus op het maatschappelijk belang. We willen met ons nieuws en de manier van benaderen van belanghebbenden de samenhang in wijken en buurten versterken. Daarom willen we naast de grote verhalen die andere media ook brengen, dagelijks verhalen vertellen vanuit de haarvaten van de Delftse samenleving.

Het nieuws van Omroep Delft moet de betrokken inwoner van Delft in staat stellen deel te nemen aan de samenleving. Daarvoor informeren we hem of haar over onderwerpen zoals politiek en gemeentebestuur, openbare veiligheid, maatschappelijke organisaties, economie en sport. Ook berichten over branden en ongelukken kunnen daaronder vallen, maar dit zien we niet als onderwerp waarop we ons willen onderscheiden.


De eerste prioriteit is het bieden van een constante stroom aan nieuwsberichten, zodat Omroep Delft bekendheid kan opbouwen als belangwekkende en relevante nieuwsbron voor de inwoners. We streven hierbij naar het schrijven van minimaal vijf nieuwsberichten per dag.


Daarnaast heeft Omroep Delft een specifieke inhoudelijke ambitie. De redactie wil in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht schenken aan besluiten van de diverse overheden die bepalend zijn voor Delft. Dat zijn de gemeente Delft (B&W), het Hoogheemraadschap van Delfland (dijkgraaf en hoogheemraden) en voor zover relevant voor Delft ook van de provincie (Gedeputeerde Staten) en het rijk (kabinet).


De maatschappelijke drijfveer hierachter is dat bestuurlijke plannen over ‘zaken die mensen raken’ in een zo pril mogelijk stadium via Omroep Delft worden voorgelegd aan de inwoners van Delft, opdat die er eventueel tijdig hun zegje over kunnen doen. Want talloos zijn de rapporten en vele publieke constateringen de afgelopen jaren ‘dat het vertrouwen in de overheid weg is’. Dat ‘ze’ (politici) ‘toch gewoon doen wat ze willen’.


Omroep Delft wil concreet wat doen tegen die grote onvrede door burgers zo snel mogelijk te informeren over voornemens van de diverse overheden. Via een adequate app, actuele website en social media worden alle Delftenaren zo in staat gesteld mee te praten en te denken, voordat politieke besluiten zijn genomen zonder dat de bevolking dat door had.